วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ส่งใบงานที่เหลือด่วน

ให้นิสิตที่เรียนวิชา Funda ส่งใบงานที่ 4, 5, 6 และ 7 ที่อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม
(ควรเขียนด้วยลายมือของนิสิตเองนะครับ)

รีบส่งด่วนเพราะมีคะแนนในส่วนของใบงานด้วยนะครับ

สอบ Quiz

นัดสอบ Quiz วิชา Fundamentals of Computer Science 10 คะแนน
วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2552
เวลาสอบ 10.00 - 11.00น

ให้นิสิตเข้าไปตรวจสอบตารางสอบ และห้องสอบได้ในระบบทะเบียนครับ

http://reg.msu.ac.th
ข้อสอบกากบาทจำนวน 21 ข้อ 7 คะแนน
ข้อสอบการแปลงเลขฐานจำนวน 12 ข้อ 3 คะแนน

ตัวอย่าง logic และการลดรูปสมการ ที่ 2


ตัวอย่าง logic และการลดรูปสมการ ที่ 1


วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ส่งใบงาน

ให้นิสิตที่เรียนวิชา Funda ส่งใบงานที่ 1, 2 และ 3 ที่อาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม

(ควรเขียนด้วยลายมือของนิสิตเองนะครับ)

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ใบงานวิชา Funda

ใบงานในรายวิชา Fundamentals of Computer Science

ใบงานที่ 1
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Introduction to Computer)
2. พื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
3. ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language)

ใบงานที่ 2 และ ใบงานที่ 3
4. ระบบจำนวน (Number System)

ใบงานที่ 4 และ ใบงานที่ 5
5. การแทนค่าข้อมูล (Data Representation)

ใบงานที่ 6 และ ใบงานที่ 7
6. วงจรทางตรรกะและพีชคณิตบูลีน (Logic Circuit and Boolean Algebra)

ใบงานที่ 8, ใบงานที่ 9 และ ใบงานที่ 10
7. การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ (Problem Solving with Computer)
7.1 การวิเคราะห์ปัญหา
7.2 อัลกอริทึม (Algorithm)

ใบงานที่ 11, ใบงานที่ 12 และ ใบงานที่ 13
7.3 ผังงาน (Flow Chart)

ใบงานที่ 14
7.4 รหัสเทียม (Pseudo code)

ใบงานที่ 15 และ ใบงานที่ 16
8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Introduction to Computer Programming)
9. โครงสร้างพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552